Smith Mountain Lake Scenery - KWFILMZ

Spring thaw.
Smith Mtn. Lake, Va.

89962008

From Abstract & Beyond